ESC 2023 - kongresové zpravodajství v češtině

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
29.08.2023

Metaanalýza potvrdila u srdečního selhání efekt intravenózní substituce železa na mortalitu

Deficit železa je u srdečního selhání častý a nelze ho řešit perorální substitucí. U intravenózní aplikace karboxymaltózy železa randomizované studie potvrdily efekt na zlepšení kvality života a schopnost fyzické aktivity…

prof. Piotr Ponikowski
předseda Polské kardiologické společnosti Lékařská univerzita Vratislav

Registr REPACE: data varují před podceňováním mortality u nemocných s kardiostimulátorem

Na kongresu ESC jste prezentoval dlouhodobá data z české registru REPACE, který dokumentuje léčbu pacientů s kardiostimulátorem. Jaké hlavní závěry z těchto dat vyplývají?…

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
I. interní klinika – kardiologická LF UK a FN Olomouc

Zhlédnout
29.08.2023
Zhlédnout
29.08.2023

Jaké změny přináší aktualizace evropských guidelines pro srdeční selhání

Rychlý vývoj v oblasti srdečního selhání dokládá i to, že příslušná evropská guidelines z roku 2021 musela být již aktualizována. Tato aktualizace byla zveřejněna před chvílí. Jak je tento dokument strukturován?…

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

NOAH-AFNET 6: perorální antikoagulace není účinná u pacientů s epizodami vysoké síňové frekvence

Antikoagulancia způsobují krvácení, aniž by zabránily cévní mozkové příhodě (CMP) u pacientů s epizodami vysoké frekvence síní (AHRE), ale bez elektrokardiogramem (EKG) diagnostikované fibrilace síní, jak vyplývá ze studie, která byla prezentována v rámci sekce Hot Line 1 na kongresu ESC 2023 v Amsterdamu (a současně publikována v časopise New England Journal of Medicine).

Číst
29.08.2023
Zhlédnout
29.08.2023

Čtyřkombinace antihypertenziv v malých dávkách je lepší než monoterapie

Na kongresu ESC jste mimo jiné předsedala sekci věnované praktickým aspektům léčby hypertenze. Jaké poznatky si odsud odnášíte?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Studie DICTATE-AHF s dapagliflozinem u akutního srdečního selhání nedosáhla primárního cíle

Podle dat, která byla prezentována v sekci Hot Line 8 na kongresu ESC 2023, nevedlo časné zahájení léčby inhibitorem SGLT2 dapagliflozinem ke statisticky významnému zlepšení účinnosti diuretik ve srovnání se strukturovanou obvyklou péčí u hospitalizovaných pacientů s akutním dekompenzovaným srdečním selháním (ADHF).

Číst
29.08.2023
Zhlédnout
29.08.2023

Kdy je na místě při CMP stenting karotid

V jedné ze sekcí kongresu ESC věnovaných kardioneurologii jste se zabýval stentingem karotid u CMP. Jak se vyvíjí evidence v této oblasti?

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Léčba železem je spojena s kratší hospitalizací u pacientů s nedostatkem železa při srdečním selhání

U pacientů s nedostatkem železa a srdečním selháním se sníženou nebo mírně sníženou ejekční frakcí levé komory je intravenózní karboxymaltóza železa (FCM) spojena se sníženým rizikem složeného endpointu celkové kardiovaskulární hospitalizace a kardiovaskulárního úmrtí po dobu 52 týdnů ve srovnání s placebem. Vyplývá to ze studie prezentované v sekci Hot Line 2 na kongresu ESC 2023.

Číst
29.08.2023
Hot Lines
Zhlédnout
29.08.2023

Studie ADVENT: potvrzení toho, co čeští kardiologové už vědí

V jedné ze sekcí HOT LINES letošního kongresu ESC byla prezentována studie, porovnávají standardní ablaci u fibrilace síní s ablací s využitím pulsního pole. Mohl byste okomentovat její závěry a dát je do kontextu s tím, jaké zkušenosti čeští kardiologové s touto novou metodou mají?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Frail-AF: přecházet na novější antikoagulancia u křehkých starších osob s fibrilací síní?

Přechod z léčby antagonistou vitaminu K (VKA), tedy warfarinu, na perorální antikoagulancia (NOAC) je u křehkých starších pacientů s fibrilací síní spojen s větším počtem krvácivých komplikací ve srovnání s pokračováním léčby VKA.

Číst
29.08.2023
Zhlédnout
29.08.2023

Prostor pro ECMO u nemocných s infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním šokem se zužuje

Na kongresu ESC byla prezentována metaanalýza o významu VA ECMO u pacientů s infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním šokem. Tato práce do značné míry vychází z českých dat. Co z ní vyplývá?

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
I. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

ARAMIS: Anakinra je bezpečná, ale nesnižuje komplikace akutní myokarditidy

Největší randomizovaná kontrolovaná studie u pacientů s akutní myokarditidou zjistila, že anakinra je bezpečná, ale nesnižuje počet komplikací u pacientů s akutní myokarditidou.

Číst
29.08.2023
Zhlédnout
29.08.2023

Studie SurHyb: Radiofrekvenční ablace po CryoMaze má smysl

Na kongresu ESC jste prezentoval originální českou studii SurHyb. Ta porovnávala u nemocných s fibrilizací síní podstupujících kardiochirurgickou operaci výkon CryoMaze s hybridním postupem, kdy po CryoMaze následuje po třech měsících radiofrekvenční ablace. K jakým výsledkům jste došli?

prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

ONCO DVT: roční antikoagulace u onkologických pacientů zlepšuje výsledky

Dvanáctiměsíční podávání edoxabanu je lepší než tříměsíční, pokud jde o snížení výskytu trombotických příhod u pacientů s nádorovým onemocněním a distální hlubokou žilní trombózou (DVT) – alespoň úpodle studie ONCO DVT prezentované v sekci Hot Line 9 na kongresu ESC 2023 v Amsterdamu.

Číst
29.08.2023
Číst
29.08.2023

RIGHT: Antikoagulace nemá po primární PCI žádný přínos

Antikoagulace po primární perkutánní koronární intervenci (PCI) nezabraňuje nepříznivým výsledkům u pacientů s infarktem myokardu s elevací úseku ST (STEMI), jak vyplývá ze studie sekce Hot Line 9 na kongresu ESC 2023.

Co přinášejí nová guidelines pro kardiomyopatie

Jednou z nejsledovanějších částí programu kongresu ESC je prezentace nových guidelines. Vy jste měl příležitost připomínkovat právě zveřejněné doporučené postupy pro kardiomyopatie. Jaké hlavní změny tento dokument přináší?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda ČKS

Zhlédnout
27.08.2023
Číst
29.08.2023

STEP-HFpEF: antiobezitika prospívají pacientům se srdečním selháním a obezitou

Semaglutid zlepšuje symptomy a fyzické funkce související se srdečním selháním a vede k většímu úbytku hmotnosti ve srovnání s placebem u pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí (HFpEF) a obezitou, jak vyplývá ze studie publikované v sekci Hot Line 1 na kongresu ESC 2023.

Dva tisíce kroků denně ke snížení kardiovaskulární mortality nestačí

Recentně byla v prestižním časopise European Journal of Preventive Cardiology zveřejněna studie, která se zabývala vlivem chůze na redukci kardiovaskulární mortality. Dostalo se jí velké pozornosti i laických médií, objevily se titulky, že stačí už 2500 kroků denně. Jak vy hodnotíte to, jak byla tato data prezentována?…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
místopředseda ČKS

Preventivní kardiologie
Zhlédnout
27.08.2023
Číst
26.08.2023

Náklady na KV onemocnění v EU odpovídají 2 % HDP unie

Kardiovaskulární (KV) onemocnění v Evropské unii stála společnost v roce 2021 odhadem 282 miliard eur. To je ekvivalent dvou procent celého HDP Evropské unie. Ukázal to nejnovější výzkum prezentovaný na kongresu ESC 2023, unikátní svým rozsahem.

Čas sezení dítěte změřený pohybovým senzorem souvisí s poškozením srdce v mladé dospělosti

Podle výzkumu prezentovaného na kongresu ESC 2023 se zdá, že hodiny nečinnosti během dětství připravují půdu pro srdeční infarkty a mrtvice v pozdějším věku.

Číst
25.08.2023
Číst
25.08.2023

Pacienti s infarktem, kteří poznali symptomy, měli menší nemocniční mortalitu

Edukace o příznacích infarktu může mít dopad na úmrtnost. Podle výzkumu prezentovaného na kongresu ESC 2023 je rozpoznání příznaků srdečního infarktu a spojené s dřívější život zachraňující léčbou a menší nemocniční mortalitou. Přitom celkově jen něco přes polovinu (52,4 %) pacientů rozpoznalo příznaky infarktu myokardu. Zatímco bolest na hrudi si s infarktem spojilo 92,9 procent pacientů, ostatní příznaky infarktu převážně nepoznali.